Onderzoek - Weten wat er leeft.

Met het initiatief Stichting Burger Onderzoek(t) (SBO) onderzoekt Stichting Burger diverse maatschappelijke, actuele thema’s. Deze onderwerpen zijn gerangschikt naar een aantal speerpunten en thema’s in het verlengde daarvan. Stichting Burger voert zelfstandig onderzoek uit of werkt samen en in opdracht van gemeenten, partijen, en andere instanties. Enkele van deze onderzoeken voeren wij uit in samenwerking met studenten, afkomstig uit diverse HBO en WO opleidingen.

In de onderzoeken worden diverse onderzoeksinstrumenten toegepast om een zo volledig mogelijk antwoord op de onderzoeksvragen te kunnen geven en de diverse doelgroepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken. Denk hierbij aan het gebruik van deskresearch naar achterliggende theorieën en de huidige stand van zaken, elektronische en face tot face enquêtes en interviews om de visie van burgers en professionals duidelijk te krijgen en te toetsen. Algemene SBO publicaties worden beschikbaar gesteld via deze website.

Als u behoefte heeft aan een onderzoek of als u ook uw mening wenst in te geven over een onderwerp van Stichting Burger Onderzoek(t) kunt u contact met ons opnemen.

Democratie - 100.000+ gemeenten

Burgerparticipatie en het 100.000+ streven

 

Kernwoorden

Waar gaat het over?

Samenvatting PDF

Volledig Onderzoek

 

100.000+ gemeente maatregel, minister Plasterk, Boskoop, Den Haag, Vlaardingen, democratie, het Rijk, de overdracht van taken, bezuinigingen, gemeente enquête, Stichting Burger Onderzoek, verwachtingen betrokken raadsleden en bestuurders.


Theorieën:

Het Kloofmodel (Hofstede)

Het fasemodel (Kingdon)

Het stromenmodel (Kingdon)

Het rondenmodel (Teisman)

Beslismodel (van De Roo 2004)

Participatieladder (van Edelenbos en Monnikhof)


Een onderzoek dat 'de te verwachten gevolgen' voor de burgerparticipatie bij gemeenten inventariseert.’ Dit onderzoek geeft weer in welke mate het 100.000+ streven van minister Plasterk gevolgen kan hebben voor de burgerparticipatie, bekeken door de ogen van bestuurders en raadsleden bij de onderzochte gemeenten Boskoop, Den Haag en Vlaardingen. Hierbij ligt de focus op wat deze gemeenten tot op heden doen aan burgerparticipatie binnen hun gemeenten. Verder wordt toegelicht wat deze bestuurders en volksvertegenwoordigers vinden van de 100.00+ maatregel en wat zij verwachten dat de gevolgen zullen zijn van dit beleid t.a.v. de burgerparticipatie en het democratische gehalte binnen de gemeente waarbinnen zij functioneren. De centrale vraag in dit onderzoek luidt dan ook; ''In welke mate verwachten raadsleden en bestuurders, functionerend bij de onderzochte gemeenten, dat het 100.000+ streven van minister Plasterk gevolgen zal hebben voor de burgerparticipatie binnen hun gemeente?''


 

 

 

Auteur: Dit onderzoek werd verricht door Bob Deelen